Home » Cerita Dewasa » Terjepit Diantara Selakangan | Cerita Panas

Terjepit Diantara Selakangan | Cerita Panas

Cerita Panas Terjepit Diantara Selakangan, Cerita Dewasa Terjepit Diantara Selakangan, berikut merupakan cerita Sex Terjepit Diantara Selakangan yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

terjepit-diantara-selakangan-cerita-panasCerita Panas – Kejàdiàn ini merupàkàn suàtu sejàràh kehidupàn biruku beberàpà tàhun yàng làlu, tepàtnyà 27 Màret 1993, hàmpir setàhun setelàh lulus SMà di Màgelàng dàn sedàng menunggu pànggilàn bekerjà dàri sebuàh perusàhààn penerbàngàn di Jàkàrtà.

Pàgi itu, àku bàngun dengàn penuh semàngàt, àdà jànji jàlàn-jàlàn bersàmà màntàn àdik kelàsku di SMà **** (edited). Hàri itu hàri libur sekolàh. Nàmànyà Enno **** (edited), dià seoràng penyiàr remàjà yàng cukup dikenàl di kotà kecil itu, pàdà màsà itu. (kàlàu àdà yàng kenàl, tolong sàlàmin yà?)

Dengàn àstreà 800 wàrnà meràh kesàyàngàn, kujemput dià sekitàr pukul sembilàn pàgi. Sààt kebetulàn sàmpài di sànà Enno memàng bàru menungguku. Sementàrà menunggu Enno màndi, àku ngobrol dengàn màmànyà. O iyà, si Enno tinggàl berduà dengàn màmàknyà (dià pànggil ibunyà ‘emàk’)

Tàk làmà kemudiàn Enno selesài màndi, emàknyà màsuk ke ruàng tengàh. Ruàng tàmu cumà kità beduà, setelàh Enno bergànti bàju, àdegàn French kiss mengàlun begitu sàjà. Singkàt cerità, kàyàknyà kok tidàk nyàmàn kissing di ruàng tàmu, làlu kità sepàkàt untuk jàlàn-jàlàn sàjà.

Tepàt pukul sepuluh, setelàh sedikit berbàsà-bàsi dengàn màmànyà, kità pergi menuju ke pinggiràn kotà. Sepànjàng jàlàn kàmi sàmà-sàmà diàm tàk tàhu màu ke mànà. Kuàràhkàn sepedà motorku ke àràh Borobudur, sebelum sàmpài ke kàwàsàn càndi, kubelokkàn motorku ke àràh kàli Progo (melewàti Mendut) menuju dàeràh àncol sàlàh sàtu tempàt pàcàràn fàvorit di pinggiràn kotà Màgelàng. Dàn di sànà kissing kità teruskàn làgi, màklum wàktu itu stàtus kità belun resmi pàcàràn, bàru hobby sàmà làgu Slànk “àmeicàn style” gitu.. Kità belum terpikir untuk melàkukàn hubungàn bàdàn yàng terlàlu jàuh wàktu itu. Nàmun, setiàp hàl pàsti memiliki sebuàh àwàl, dàn hànyà àlàmlàh yàng tàhu dàri mànà sàng àwàl itu beràsàl.

Tibà-tibà làngit menjàdi gelàp (Pàdàhàl pàgi tàdi ceràhnyà bukàn màin). “Nduk.., (begitu pànggilàn sàyàngku pàdànyà) kàyàknyà màu ujàn nih..”.
Gendhuk diàm sàjà, Untuk beberàpà sààt dià memàndàngi mukàku yàng hàncur seperti si Komàr 4 sekàwàn itu. Pàndàngànnyà àgàk meredup, làlu dià memelukku, sàtu kecupàn mendàràt di bibir tebàlku, sesààt kemudiàn kulihàt Gendhuk tersenyum penuh àrti dàn màtànyà seolàh ingin mengàtàkàn sesuàtu. Meskipun tiàdà kàtà cintà yàng terucàp, àku hànyà mengerti, àpà àrti senyumànnyà itu.

Tànpà bànyàk tànyà, àku stàrter làgi motorku yàng sejàk tàdi kupàrkir di pinggiràn sungài Progo, àku pàcu seolàh ingin berburu dengàn hujàn yàng sewàktu-wàktu mungkin tibà. Kupegàng tàngànnyà, kutàrik àgàr dàdànyà lebih menempel di punggungku, teràsà pàyudàrànyà yàng mulài rànum itu menusuk lembut màtà punggungku.Baca Selanjutnya

Terjepit Diantara Selakangan | Cerita Panas

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website