Home » Cerita Dewasa » Tante Sonya Yang Liar | Cerita Dewasa Tante

Tante Sonya Yang Liar | Cerita Dewasa Tante

Cerita Dewasa Tante Tante Sonya Yang Liar , Cerita Dewasa Tante Tante Sonya Yang Liar , berikut merupakan Cerita Dewasa Tante Tante Sonya Yang Liar yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

tante-sonya-yang-liar-cerita-dewasa-tanteCerita Dewasa Tante – Nàmàku Wàwàn. Umurku 23 tàhun, dàn sekàràng sedàng kuliàh di tingkàt teràkhir di sesuàtu PTS di Jàkàrtà. àsàlku dàri Sukàbumi, dimànà àku menghàbiskàn màsà ànàk-ànàk dàn remàjàku, sàmpài kemudiàn àku pindàh ke Jàkàrtà empàt tàhun yàng làlu.

Ekonomi Fàmiliku terhitung pàs-pàsàn. àyàhku cumàlàh seoràng pensiunàn pegàwài bànk pemerintàh di Sukàbumi. nàmun ibuku bekerjà sebàgài guru sesuàtu SMà negeri di sànà. àku tinggàl di tempàt kos di wilàyàh Jàkàrtà Bàràt. gàrà-gàrà uàng kirimàn oràng tuàku kàdàng-kàdàng-kàdàng-kàdàng terlàmbàt dàn terkàdàng-kàdàng bàhkàn tidàk àdà kirimàn sàmà sekàli, untuk bertàhàn hidup, àkupun menjàdi guru privàt ànàk-ànàk SMà. Memàng àku bernàsib bàik dikàruniài otàk yàng lumàyàn encer.

àkupun hidup prihàtin di ibukotà ini, terkàdàng-kàdàng sehàriàn àku cumà màkàn supermie sàjà untuk menggànjàl perutku. àku pikir tidàk mengàpà, àsàl àku bisà hemàt untuk bisà membeli buku kuliàh dàn làin sebàgàinyà, sehinggà àku bisà lulus dàn membànggàkàn ke-2 oràng tuàku. Terkàdàng-kàdàng àku iri melihàt kàwàn-kàwàn kuliàhku. Merekà sering dugem, berpàkàiàn bàgus, bermobil, mempunyài HP pàling bàru àtàu bisà dikàtàkàn bàru sàjà dibuàt, dll.

Sàlàh sàtu dàri kàwàn kuliàhku mempunyài nàmà Monikà. Dià seoràng gàdis càntik dàn kàyà. ià ànàk seoràng direktur sesuàtu perusàhààn besàr di Jàkàrtà. Percàyà àtàu tidàk, dià iàlàh pàcàrku. kàdàng-kàdàng àku heràn, kok dià bisà tertàrik pàdàku. sesungguhnyà bànyàk kàwàn làki-làki yàng bonàfid, mengejàrnyà. Ketikà kutànyàkàn hàl ini, ini bukàn ge-er, dià bilàng kàlàu berbàsickàn dià àku oràng yàng bàik, sopàn dàn pintàr. Disàmping itu, dià sukà mukàku yàng kàtànyà “cute”, dàn posturku yàng tinggi, tegàp, kekàr, dàn berisi. Nggàk percumà jugà àku sering làtihàn kàràte, renàng, bolà, dàn voli wàktu di Sukàbumi dulu.

Monikà dàn àku telàh berpàcàràn semenjàk duà tàhun Buntutnyà ini. Wàlàupun kàmi tidàk sàmà stàtus sosiàl, dià tidàk tàmpàk màlu berpàcàràn ku. àkupun sedikit minder bilà menjemputnyà memàkài motor bututku, di rumàhnyà yàng berlokàsi di Pondok indàh. Sering oràng tuànyà, merekà jugà bàik pàdàku, mempromosikàn untuk memàkài mobil merekà jikà kàmi àkàn pergi . Tetàpi àku memàng mempunyài hàrgà diri àtàu gengsi yàng tinggi (berbàsickàn Monikà pàcàrku, gengsiku ketinggiàn), sehinggà àku senàntiàsà menàngkis. Kemànà-mànà àku senàntiàsà memàkài motor Monikà.

Monikàpun tidàk berkeberàtàn bàhkàn mengàgumi prinsip hidupku. wàktu màkàn àtàu nonton, àku senàntiàsà menàngkis bilà dià àkàn mentràktirku. àku bilàng pwujudnyà sebàgài làki-làki àku yàng hàrus bàyàrin dià. Meskipun sudàh pàsti kàmi àkhirnyà cumà màkàn di rumàh màkàn sederhànà dàn nonton di bioskop yàng muràh. itupun àku làkukàn kàlàu sedàng punyà uàng. Kàlàu tidàk yà kàmi sekedàr bercàkàp-càkàp sàjà di rumàhnyà àtàu di tempàt kostku.

Monikà iàlàh gàdis bàik-bàik. àku àmàt mencintàinyà. Sehinggà dàlàm berpàcàràn kàmi tidàk pernàh bertindàk terlàlu jàuh. Kàmi cumà berciumàn dàn pàling jàuh sàling meràbà. Memàng benàr kàtà oràng, bilà kità betul-betul mencintài seseoràng, kità àkàn menghormàti oràng tersebut. Monikà pernàh bilàng pàdàku, kàlàu ià ingin menjàgà keperàwànànnyà sàmpài ià menikàh nànti. Terlebih àkupun wàktu itu màsih perjàkà. Mungkin hàl ini sukàr dipercàyà oleh pembàcà, mengingàt trend pergàulàn ànàk mudà Jàkàrtà sekàràng.

situàsi ku mulài berpindàh tempàt semenjàk beberàpà bulàn yàng làlu. wàktu itu àku ditàwàri sesuàtu peluàng untuk berwiràswàstà oleh seoràng kàwànku. àku tertàrik mendengàr cerità berhàsilnyà. Terlebih modàl yàng dibutuhkànpun àmàt kecil, sehinggà àku berpikir tidàk àdà sàlàhnyà untuk mencàri jàlàn.

Hàsilnyà terbukti luàr biàsà. Mungkin memàng gàrà-gàrà bidàng ini màsih bànyàk peluàng, disàmping stràtegi pemàsàràn yàng disediàkàn oleh progràm ini àmàt jitu. Penghàsilànkupun per bulàn sekàràng mencàpài Beberàpà Jutà rupiàh. Mungkin setingkàt level mànàjer perusàhààn kelàs menengàh.

Bekerjànyàpun dàpàt pàrt-time sàmbil disàmbi kuliàh. Memàng bernàsib bàik àku mendàpàtkàn progràm ini.
Semenjàk itu, penàmpilànku berpindàh tempàt. style hidup yàng sudàh làmà àku impikàn sekàràng telàh dàpàt kunikmàti. HP pàling bàru àtàu bisà dikàtàkàn bàru sàjà dibuàt, pàkàiàn bàgus, sudàh dàpàt àku beli. Semàkin sering àku mengàjàk Monikà untuk màkàn di restoràn màhàl sertà nonton film pàling bàru àtàu bisà dikàtàkàn bàru sàjà dibuàt di bioskop 21. Monikà sempàt kàget kemàjuànku. Sempàt disàngkànyà àku berusàhà, yàng ilegàl, seperti mendàgàngkàn nàrkobà. Tetàpi sesudàh àku jelàskàn àpà bisnisku, dià pun legà dàn ikut gembirà. Disuruhnyà àku bersyukur pàdà Tuhàn gàrà-gàrà telàh memberikàn jàlàn pàdàku.

cumà sàtu sàjà yàng màsih kuràng. àku belum punyà mobil. sesudàh menàbung dàri hàsil usàhàku selàmà berbulàn-bulàn, àkhirnyà terkumpul jugà uàng untuk membeli mobil eks. Kulihàt di suràtkàbàr dàn terterà iklàn tentàng mobil Timor tàhun 1997 wàrnà gold metàlik. àku tertàrik dàn làngsung kutelpon si penjuàlnyà.

“Yà betul… mobil sàyà memàng dijuàl”. nàdà/suàrà seoràng wànità memberikàn jàwàbàn di ujung telepon.
“Hàrgànyà beràpà Bu?”
“Empàt puluh 8 jutà”
“Kok màhàl sih Bu?”
“Kondisinyà bàgus lho.. semuànyà full orisinil”
cepàt kukàlkulàsi dànàku. Wàh.. Untung màsih cukup, wàlàupun àku hàrus mendàgàngkàn motorku dulu. Tetàpi àkupun berpikir, siàpà tàhu hàrgànyà màsih bisà ditàwàr. Kuputuskàn untuk melihàt mobilnyà terlebih dàhulu.
“àlàmàtnyà dimànà Bu?”
Diàpun kemudiàn memberikàn àlàmàtnyà, dàn àku berjànji untuk dàtàng ke sànà sore ini sehàbis kuliàh.Baca Selanjutnya

Tante Sonya Yang Liar | Cerita Dewasa Tante

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website