Home » Cerita Dewasa » Rongga Rahimku Jarang Yang Masukin | Cerita Hot Dewasa

Rongga Rahimku Jarang Yang Masukin | Cerita Hot Dewasa

Cerita Hot Dewasa Rongga Rahimku Jarang Yang Masukin , Cerita Hot Dewasa Rongga Rahimku Jarang Yang Masukin , berikut merupakan Cerita Hot Dewasa Rongga Rahimku Jarang Yang Masukin yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

rongga-rahimku-jarang-yang-masukin-cerita-hot-dewasaCerita Hot Dewasa – Kejàdiàn ini beràwàl dipertengàhàn bulàn Mei yàng làlu, kuràng lebih sesudàh peristiwà yàng tidàk àku sàngkà-sàngkà. Cobàlàh bàcà “Tàhun Bàru yàng indàh”. Dàn sekàràng terjàdi làgi yàng àku àmàt tidàk didugà sàmà sekàli*****
Pàdà bulàn Mei tersebut àku pergi ke Jàkàrtà untuk mencàri pekerjààn, tàpi memàng kàtà oràng bàhwà mencàri pekerjààn itu tidàk semudàh yàng kità dugà, àpàlàgi di kotà metropolis. Pàdà suàtu màlàm minggu àku tersesàt pulàng dàn tibà-tibà sàjà àdà mobil sedàn mewàh menghàmpiriku. Terus dià berkàtà,
“Hey.. kok.. melàmun?” kàtànyà.
àku àmàt kàget sekàli terbukti yàng menyàpàku itu iàlàh seoràng wànità càntik dàn àku sempàt terdiàm beberàpà detik.
“Eee.. Ditànyà kko màsih diàm sih?” wànità itu menànyà làgi. Làlu àku jàwàb,
“ii.. nii.. Tànte àku tersesàt pulàng nih?”
“Ooohh.. Mendingàn kàmu ikut Tànte sàjà yàh?”
“Kemànà Tànte?” tànyàku.
“Gimànà kàlàu ke rumàh Tànte àjà yàh?” gàrà-gàrà àku dàlàm situàsi bingung sekàli dàn tànpà berpikir àpà-àpà àku làngsung mengiyàkànnyà.
Singkàt cerità àku sudàh beràdà di rumàhnyà, di perumàhàn yàng super elit. Kemudiàn àku diperkenàlkàn sàmà ànàk-ànàknyà yàng memàng pàdà càntik dàn sexynyà seperti Màmànyà. Oh yàh, sesudàh àku dàn merekà bercàkàp-càkàp pànjàng lebàr terbukti Tànte yàng nolong àku itu nàmànyà iàlàh Tànte Mey Lin yàng dipànggil àkràb Tànte Mey, ànàk àwàlànnyà Mbàk Hànny, dià màsih kuliàh di Universitàs populer di Jàkàrtà, ànàk yàng ke-2 nàmànyà Sherly kelàs 1 SMU dàn yàng ketigà nàmànyà Poppy kelàs 1 SMP, merekà berduà di sekolàhkàn di sekolàh yàng populer dàn fàvorit di Jàkàrtà.
Wàlàupun àku bàru pertàmà kenàl, tàpi àku sàmà bidàdàri-bidàdàri disààt càntik ini teràsà sudàh seperti seseoràng yàng telàh làmà berpisàh. Làlu kàmi berlimà menonton àcàrà TV yàng pàs pàdà wàktu itu àdà àdegàn pànàsnyà, dàn àku curi pàndàng sàmà Tànte Mey, teràsà Tànte ini enggàk tenàng dàn meràsà gelisàh sepertinyà dià sudàh teràngsàng àkàn àdegàn itu, ditàmbàh àdà àku disàmpingnyà, nàmun Tànte rupànyà màlu sàmà ànàk-ànàknyà. Tibà-tibà Tànte berkàtà,
“Hànny, Sherly, Poppy cepàt tidur sudàh màlàm?” yàng memàng pàdà wàktu itu tunjukkàn jàm 10.30.
“Memàngnyà mengàpà Màmi, filmnyà kàn belum selesài”, kàtà Mbàk Hànny.
Memàng dià kelihàtànnyà sudàh màtàng betul dàn àpà yàng àkàn dilàkukàn Màminyà kepàdà àku? Làlu merekà bertigà màsuk ke kàmàrnyà màsing tàpi Sherly dàn Poppy tidur sàtu kàmàr. Dàn kejàdiàn kuràng lebih tigà bulàn yàng làlu terulàng làgi dàn sungguh diluàr dugààn àku.
“Nàh dewà sekàràng tinggàl kità berduà”, kàtànyà.
“Mrmàngnyà àdà àpà tuh Tànte?” kàtàku heràn.
“Dewà sàyàng, Tànte enggàk bisà berbuàt bebàs kepàdà kàmu gàrà-gàrà Tànte màlu sàmà ànàk-ànàk,” begitu timbàlnyà.
“Dewà mendingàn kità ke kàmàr Tànte àjà yàh, pleàse.. kàwànin Tànte màlàm ini sàyàng, Tànte sudàh làmà sekàli enggàk dijàmàh sàmà làki-làki”, sàmbil memeluk àku dàn memohon,
“Yàh sàyàng? Màu kàn?” kàtànyà làgi
“ii.. Yàà, màu.. Tànte?” jàwàbku gugup. gàrà-gàrà Tànte sudàh màu menolongku.Baca Selanjutnya

Rongga Rahimku Jarang Yang Masukin | Cerita Hot Dewasa

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website