Home » Cerita Dewasa » Posisi 69 | Kumpulan Cerita Dewasa

Posisi 69 | Kumpulan Cerita Dewasa

Kumpulan Cerita Dewasa Posisi 69, Cerita Dewasa Posisi 69, berikut merupakan cerita Sex Posisi 69 yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

posisi-69-kumpulan-cerita-dewasaKumpulan Cerita Dewasa – Suàtu hàri Sàbtu àku pergi kàwàn-kàwàn ke sesuàtu disco di wilàyàh kotà. kàwàn-kàwànku sudàh mempunyài pendàmpingnyà màsing-màsing, cumà àku sàjà yàng sendiri. Tempàt itu teràsà penuh, sesàk dàn bising gàrà-gàrà nàdà/suàrà musik yàng keràs. Kàmi duduk di sesuàtu mejà di pojok ruàngàn dàn melàkukàn pesànàn minumàn. gàrà-gàrà àku tàk kuàt minumàn àlkohol, jàdi kupesàn cocà-colà. kàwàn-kàwànku ràmài-ràmài turun dàn berdànsà, tinggàllàh àku sendiri di mejà itu.

Di kegelàpàn ruàngàn disco itu, kulihàt sesosok wànità tinggi semàmpài, càntik dàn làngsing. Beberàpà kàli àku melihàtnyà sàmbil menghàràpkàn àdà bàlàsàn melihàt màtà dàrinyà. Tànpà menànti lebih làmà àgi, kuhàmpirinyà dàn kusàpà.

“Hàllo, àpà kàbàr, sendiriàn àjà yà?”
“Yà. Làgi liàt-liàt dàn màu hàving fun” jelàsnyà sàmbil tersenyum.
“Kàmu sàmà siàpà kesini?” tànyànyà.
“Sàmà kàwàn-kàwàn. Kenàlkàn àku..” sàpàku sàmbil menyebut nàmà.
“àku Mei Mei” kàtànyà.

Kuàjàk dià duduk di mejàku làlu melàkukàn pesànàn minumàn. Kulihàt mukànyà yàng putih bersih, kulit yàng hàlus dàn càntik. Dià seoràng wànità keturunàn Tionghoà. Dià memàkài bàju dàn celànà kulit hitàm mengkilàt dàn ketàt. Kàmipun làlu bercàkàp-càkàp-bercàkàp-càkàp dàn ketàwà-tàwà seolàh-olàh kàmi sudàh kenàl làmà. impresi pertàmàku menyebutkàn dià oràng yàng bàik dàn mudàh àkràb nàmun cukup àgresif. Sesekàli kàmi turun dàn berdànsà. Tàk teràsà wàktu tunjukkàn pukul 11 màlàm dàn Mei Mei berkàtà pàdàku.

“àku màu pulàng, sudàh bosàn. àku màu melàkukàn sesuàtu di rumàh, tàpi àku perlu kàwàn untuk itu. Kàmu màu ikut àtàu tetàp disini sàjà?”.
Tànpà pikir pànjàng kujàwàb, “àku ikut mu.”

Màlàm itu kàmi pun làlu mencàri tàksi dàn dià menyebutkàn ke supir tàksi.

“Pàk, ke àpàrkàwànt àBC di Peconongàn”.

Tàksipun làlu berjàlàn membidik ke Peconongàn. Di dàlàm tàksi àku cobà mendekàti dàn meràyunyà. Kupegàng tàngànnyà dàn diàpun tàk menàngkisknyà. Teràsà kulit tàngàn yàng hàlus. Meràsà mendàpàt àngin, àku melànjutkàn ràyuànku mengecup pipinyà. Dià tàk menàngkisnyà dàn justru mencium bàlik pipiku. Màunyà àku tàksi ini melàkukàn putàràn-putàr biàr ekspedisinyà lebih làmà sehinggà àku bisà menikmàti peristiwà ini.

Tàk làmà kemudiàn tàksipun sàmpài di àperkàwàn itu. Kubàyàr tàksi dàn dià mengàjàkku untuk màmpir di àpàrkàwànnyà. Kàmi làlu nàik ke làntài 10. Dibukànyà pintu utàmà dàn kulihàt ruàngàn àpàrkàwànnyà yàng bersih dàn ràpi.

“àpik sekàli yà kàmu. Tinggàl sàmà siàpà kàmu disini?”
Di jàwàbnyà, “Sendiriàn. Oràng tuàku yàng beli àpàrkàwàn ini tàpi merekà tidàk tinggàl disini.”

Làmpu ruàngàn yàng bàru sàjà dinyàlàkànnyà kemudiàn di redupkàn sehinggà teràngnyà seperti àpi lilin.Baca Selanjutnya

Posisi 69 | Kumpulan Cerita Dewasa

Pencarian Konten:

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website