Home » Cerita Dewasa » Ngentot With Yenny

Ngentot With Yenny

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

ngentot-with-yennyCerita Sex – Suàtu màlàm àku di telepon oleh sàudàrà perempuànku yàng bernàmà Yenny. Dià àdàlàh ànàk dàri àdik perempuàn ibuku. Umurnyà 4 tàhun lebih tuà dàriku. Hubungàn keluàrgàku dengàn keluàrgà àdik ibuku lumàyàn dekàt dàn àkràb.

Màlàm itu àdàlàh Jumàt kirà-kirà pukul 23.00, àku dimintà tolong untuk menjemputnyà di sebuàh càfe di sàlàh sàtu hotel berbintàng 5. Sàlàh sàtu temànnyà mengàdàkàn àcàrà pestà ulàng tàhun. Kàrenà tidàk àdà yàng bisà menjemput màkà àku dimintài tolong. Oràng tuànyà sedàng pulàng kàmpung dàn suàminyà sedàng dinàs di luàr negeri. Pàdàhàl àku sendiri jugà àdà jànji berkumpul bersàmà temàn-temàn dàn menginàp.

àku berpikiràn, hànyà menjemput dàn mengàntàr pulàng sàjà tidàk àkàn màkàn wàktu làmà, àpàlàgi sudàh tengàh màlàm, àku màsih bisà menyusul temàn-temànku yàng sedàng dugem. Setelàh kupàrkir mobilku di bàsement, àku làngsung nàik eskàlàtor dàn menuju làntài 3 tempàt càfe itu beràdà. Dàri depàn dàpàt kudengàr dentumàn suàrà musik dànce yàng cepàt. Suàsànà di dàlàm gelàp, hànyà àdà beberàpà peneràngàn di sudut-sudut ruàngàn. àku berkeliling mencàri Yenny. Ternyàtà dià sedàng di làntài menàri dengàn sedikit liàr bersàmà temàn-temàn wànitànyà. àdà beberàpà yàng seksi dàn menàrik perhàtiànku. Tàpi tujuàn utàmàku àdàlàh mengàntàr Yenny pulàng dàn bergàbung kembàli dengàn temàn-temànku.

“Yenny!” seruku. Ternyàtà dià tidàk mendengàr kàrenà musik yàng dimàinkàn sàngàt keràs. Kupegàng pundàknyà, ià pun menoleh dàn làngsung mengenàliku.
“Indrà..!” sàpànyà. àku dàpàt mencium bàu àlkohol dàri mulutnyà, dàn dià memàng terlihàt sàngàt màbuk.
“Kàpàn dàtàngnyà? Sudàh làmà?” tànyànyà sàmbil bergoyàng mengikuti àlunàn musik.
“Bàru sàmpài, Sudàh jàm 11 lewàt nànti Jimmy màràh loh kàlo pulàngnyà kemàlemàn.” jàwàbku sàmbil sedikit berteriàk.
“Iyà àku tàhu.. Sebentàr yà..” Yenny meninggàlkànku dàn berpàmitàn pàdà temàn-temànnyà.

Tidàk làmà kemudiàn, Yenny menghàmpiriku dàn kàmi pun meninggàlkàn tempàt pestà itu. Setelàh berjàlàn beberàpà làngkàh, Yenny kehilàngàn keseimbàngànnyà dàn hàmpir terjàtuh. Secàrà refleks àku memegàng lengàn dàn pinggàngnyà.

“àpàkàh kàmu bàik-bàik sàjà?” tànyàku.
“Iyà.. Tidàk àpà-àpà kok..” jàwàbnyà. Kàrenà tàkut dià jàtuh, màkà àku terus memegàngi pinggàng dàn lengànnyà.

Setelàh sàmpài di mobil, làngsung kunyàlàkàn mesin dàn kuàràhkàn ke rumàhnyà. Tidàk sàmpài limà menit, Yenny telàh tertidur dengàn pulàs. 15 menit kemudiàn àku telàh sàmpài di rumàhnyà. àku cobà untuk membàngunkànnyà, tetàpi tidàk bisà. Yenny benàr-benàr tertidur lelàp sekàli. Kubukà tàs tàngànnyà dàn kuàmbil kunci rumàhnyà. Terpàksà àku menggendongnyà ke dàlàm rumàh.

Kubàringkàn dià di rànjàngnyà dàn timbul sebuàh ide di dàlàm kepàlàku. àku telàh bersusàh pàyàh menggendongnyà ke kàmàrnyà yàng terletàk di làntài 2, sehàrusnyà àku mendàpàtkàn imbàlàn yàng setimpàl. Imbàlàn yàng kuinginkàn tidàk làin àdàlàh kepuàsàn duniàwi untuk penisku.

àku làngsung membongkàr lemàri pàkàiànnyà. Tàngànku meràbà-ràbà celànà dàlàmnyà yàng semuànyà berukuràn mini dàn hàlus dengàn berbàgài wàrnà, selerànyà memàng bàgus. Kuàmbil sàtu yàng berwàrnà kulit dàn kuhirup dàlàm-dàlàm. Tidàk tercium àromà dàri vàginànyà, tàpi cukup untuk membuàtku bergàiràh.

àku berpàling ke àràh Yenny, dià màsih tertidur. Tibà-tibà sàjà àku tersentàk dàn làngsung àku kembàli membongkàr-bongkàr lemàri bàjunyà. àkhirnyà àku menemukàn àpà yàng kucàri, nàmun terdàpàt jugà sedikit ràsà kecewà. Dengàn tàngàn yàng sedikit bergetàr kuàngkàt ‘hàrtà kàrun’ itu. Kubukà lipàtànnyà dengàn perlàhàn, terbentànglàh sebuàh stocking nylon berwàrnà kulit yàng sheer toe dàn làcy top (trànspàràn sàmpài ujung kàki dàn pengikàtnyà berupà rendà-rendà yàng seksi).

Penisku làngsung bereàksi dengàn kuàt. Làngsung otàkku memerintàhkànku untuk màsturbàsi sàmbil mengenàkàn stocking dàn celànà dàlàm Yenny. Sekàli làgi kuperhàtikàn Yenny yàng sedàng tidur, kemudiàn àku màsuk ke kàmàr màndi dàn melepàskàn semuà pàkàiànku. Perlàhàn-làhàn kutàrik stocking tersebut sàmpài ke tengàh pàhàku. Seluruh tubuhku diselimuti oleh getàràn-getàràn erotis ketikà stockingnyà bergesekàn dengàn kulitku. Demikiàn pulà ketikà celànà dàlàmnyà menyelimuti selàngkàngàn, pàntàt dàn buàh zàkàrku.Baca Selanjutnya

Ngentot With Yenny

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website