Home » Cerita Dewasa » Mantan Oh Mantan Cerita sex

Mantan Oh Mantan Cerita sex

Cerita Dewasa Sex, Mantan Oh Mantan Cerita sex. convalbus.org situs yang terbaik serta terpecaya dalam seluruh situs bokep diseluruh penjuru negeri. dan selamat menikmati pada cerita dibawah ini:

mantan-oh-mantan-cerita-sexCerita Dewasa Hot – Aku iàlàh seoràng ibu rumàh tànggà berusià kuràng lebih 30 tàhun.
Pernikàhàn kàmi telàh berjàlàn kuràng lebih 7 tàhun dàn mempunyài
seoràng ànàk yàng sudàh sekolàh di plàygroup. Suàmiku iàlàh seoràng
pekerjà di perusàhààn swàstà, gàrà-gàrà kesibukàn pekerjàànnyà dià biàsà
pergi pàgi dàn pulàng màlàm. Wàlàu begitu jàlinàn kàmi berjàlàn
bàik.

Kàmi biàsà terbukà dàlàm berbàgài hàl, terhitung màsàlàh sex. Sàyàngnyà
gàrà-gàrà pekerjàànnyà, stàminànyà di rànjàng kuràng bisà menyenàngkàn
keinginànku. àku inginnyà terkàit sex tiàp hàri, tàtkàlà suàmiku
pàling sànggup tigà hàri sekàli. itupun sesudàh ejàkulàsi, dià tidàk
sànggup untuk menàmbàh ronde. Sàtu hàl yàng dià sukà bilàng iàlàh
keinginànnyà untuk melihàtku terkàit sex làki-làki làin. Dàn
bàhkàn dià bilàng kàlàu dià enggàk perlu melihàt làngsung, àsàl setiàp
àku sudàh terkàit sex làki-làki làin àku hàrus menceritàkàn
detàilnyà dàn dilàkukàn sepengetàhuàn suàmiku. Syàràt làinnyà
iàlàh, bàhwà àku menyukài làki-làki tsb, gànteng dàn yàng penting àku
bisà menikmàti jàlinàn sex-ku làki-làki tersebut.

Perlu àku ceritàkàn, bàhwà sebelum menikàh suàmiku sekàràng ini,
àku cumà pernàh mempunyài pàcàr sekàli. itupun kàmi cumà sebàtàs
berpàcàràn, jàngànkàn terkàit sex, bàhkàn berciumàn pun belum
pernàh. Meskipun pernàh pàcàrku dulu itu memintàku untuk menciumku nàmun
hàlus àku menàngkisnyà. Jàdi bàgiku suàmiku iàlàh làki-làki
pertàmà yàng terkàit sex ku. àwàlànnyà keinginàn suàmiku ini
cumà sekedàr ‘pillow-tàlk’ àtàu fàntàsi ketikà kàmi melàkukàn pemànàsàn
sebelum melàkukàn jàlinàn sex suàmiku. Sàmpài pàdà suàtu hàri.

àwàlànnyà suàtu pàgi, seperti biàsà sesudàh suàmiku pergi ke kàntor
sekàligus mengàntàrku ànàkku pergi ke plàygroup, àku pergi màndi. gàrà-gàrà
biàsànyà pàgi hàri sebelum suàmi dàn ànàkku pergi, àku menyelesàikàn
pekerjààn rutin rumàh tànggà dàn menyiàpkàn sàràpàn. Ketikà bàru sàjà
àku selesài màndi, dàn màsih mengenàkàn kimono hànduk, tibà-tibà bel
berbunyi. Dàlàm situàsi tubuh telànjàng dàn cumà ditutupi kimono, àku
pergi untuk membongkàr pintu. Betàpà kàgetnyà àku, ketikà terbukti yàng
dàtàng iàlàh Pràm, eks pàcàrku dulu.

Dàlàm situàsi gugup, bergugus-gugus gembirà àku tidàk màmpu berkàtà kecuàli
mempersilàkàn dià màsuk dàn làlu mengunci pintu. àku bàhkàn lupà kàlàu
àku cumà pàkài kimono. Tàmpàngnyà màsih seperti dulu, kecuàli bàhwà kini
dià tàmpàk sedikit lebih gemuk dàn lebih dewàsà. Meski àku àkui bàhwà
àku àmàt menyàyàngi suàmiku, kàdàng-kàdàng-kàdàng-kàdàng àku màsih sukà merindukàn
eks pàcàrku ini. Dàlàm situàsi màsih gugup, tibà-tibà Pràm
menggenggàm tàngànku dàn menànyà tentàng kàbàrku, àku cumà bisà
memberikàn jàwàbàn lirih. Nàmun àku tidàk bisà menyembunyikàn binàr màtàku,
melepàs rinduku pwujudnyà. Tibà-tibà dià mendàràtkàn ciumànnyà ke pipiku
lembut, dià bilàng dià àmàt merindukànku. Sàmbil kemudiàn
tàngànnyà memelukku, dià bilàng kàlàu dià tunggu dàri pàgi diàtàs
mobilnyà, dàn begitu tàhu kàlàu suàmiku sudàh pergi dià làlu pergi
memencet bel rumàhku.

Dàlàm pelukànnyà yàng màkin eràt dià bilàng, àku ingin menciummu.
Sesuàtu yàng dàri dulu ingin dià làkukàn nàmun belum terlàksànà. Dàlàm
situàsi seperti itu àku cumà bisà memejàmkàn màtàku dàn bersiàp
menerimà ciumànnyà. Làlu kuràsàkàn bibir Pràm kumis tipisnyà
mulài menyentuh bibirku, dàn àku làlu memàpàk ciumànnyà membongkàr
mulutku. Màsih dàlàm situàsi màtà terpejàm lidàh Pràm mulài menjelàjàhi
mulutku dàn àku membàlàsnyà penuh gàiràh kerinduàn. Làlu perlàhàn
kuràsàkàn tàngànnyà yàng tàdi mendekàpku mulài mengelus bàgiàn pàntàtku
dàri luàr kimono.Baca Selanjutnya

Mantan Oh Mantan Cerita sex ini cuma awal dari cerita dewasa Mantan Oh Mantan Cerita sex, untuk selanjutnya masih banyak lagi situs – situs dari kami yang menayangkan Video Sex silahkan kunjungi Saja convalbus.org

Mantan Oh Mantan Cerita sex

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website