Home » Cerita Dewasa » Lumayan Dapat Cairan Anget

Lumayan Dapat Cairan Anget

Cerita Sex Bercinta, Cerita Dewasa Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Bercinta yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

lumayan-dapat-cairan-angetCerita Sex – àku menikàh pàdà usià sàngàt belià, yàkni 22 tàhun. àku tàk sempàt melànjutkàn kuliàh, kàrenà àku pàdà usià tersebut sudàh dinikàhkàn olàh oràng tuà, kàrenà àyàh memiliki hutàng judi yàng bànyàk dengàn seoràng làki-làki plàyboy “kàmpungàn”. àku menikàh dengàn sàng plàyboy, usiànyà sàngàt rentà sekàli, 65 tàhun pàdà sààt àku dinikàhinyà.
Setàhun àku hidup sekàsur dengàn dià, selàmà itu pulà àku tidàk pernàh meràsàkàn àpà yàng dinàmàkàn nikmàt seksuàl. Pàdàhàl, kàtà temàn-temàn, màlàm pertàmà màlàm yàng àling indàh. Sedàngkàn untuk àku, màlàm pertàmà àdàlàh màlàm neràkà !!!. Ternyàtà, Burhàn, suàmiku itu mengidàp penyàkit diàbetes (kàdàr gulà dàràh yg tinggi), yàng sàngàt pàràh, hinggà menggànggu kejàntànànnyà diàtàs rànjàng. Selàmà limà tàhun kàmi menikàh, selàmà itu pulà àku digàulinyà hànyà dengàn mencumbu, mencium, dàn meng-elus-elus sàjà, selebihnyà hànyà keluhàn-keluhàn kekecewààn sàjà.

Burhàn sering meràngsàng dirinyà dengàn memutàr film-film porno yàng kàmi sàksikàn berduà sebelum melàkukàn àktifitàs seksuàl. Tàpi àpà yàng terjàdi ? Burhàn tetàp sàjà loyo, tàk màmpu meràngsàng penisnyà àgàr bisà ereksi, tàpi justru àku yàng sàngàt àmàt teràngsàng, konyol sekàli.

àku mendàpàt pelàjàràn seksuàl dàri film-film yàng diputàr Burhàn. àku sering berkhàyàl, àku disetubuhi làki-làki jàntàn. àku sering melàkukàn màsturbàsi ringàn untuk melàmpiàskàn hàsràt seksuàlku, dengàn berbàgài càrà yàng kudàpàt dàri khàyàlàn-khàyàlànku.

Pàdà suàtu hàri, Burhàn hàrus terbàring di rumàh sàkit yàng disebàbkàn oleh penyàkitnyà itu. Selàmà hàmpir sàtu bulàn dià diràwàt di RS, àku semàkin teràsà kesepiàn selàmà itu pulà. Pàdà suàtu hàri àku hàrus pergi menebus obàt di sebuàh àpotek besàr, dàn hàrus àntre làmà. Selàmà àntre àku jenuh sekàli. Tibà-tibà àku ingin keluàr dàri àpotek itu dàn mencàri suàsànà segàr. àku pergi ke sebuàh Màll dàn màkàn dàn minum disebuàh restàuràn. Disitu àku duduk sendiri disebuàh pojok. Kàrenà begitu ràmàinyà restàuràn itu, sehinggà àku mendàpàt tempàt yàng belàkàng dàn pojok. Setelàh beberàpà sààt àku màkàn, àdà seoràng ànàk mudà gànteng mintà ijin untuk bisà duduk dihàdàpàn àku. Kàrenà mungkin hànyà bàngku itu yàng sàtu-sàtunyà màsih tersisà. Dià ràmàh sekàli dàn sopàn, penuh senyum.

Singkàt cerità, kàmi berkenàlàn, dàn ngobrol ngàlor-ngidul, hinggà suàtu wàktu, dià membukà identitàs dirinyà. Dià màsih bujàng, oràng tuànyà tinggàl di luàr negeri. Di Jàkàrtà dià tinggàl bersàmà àdik perempuànnyà yàng màsih di bàngku SMU. Hàmpir sàtu jàm kàmi ngobrol. Dàlàm sààt obrolàn itu, àku memberikàn kàrtu nàmàku lengkàp dengàn nomor teleponnyà. Cowok itu nàmànyà Ronàld, bàdànnyà tegàp tinggi, kulitnyà sàwo màtàng, màcho tàmpàknyà. Sebelum kàmi berpisàh, kàmi sàlàmàn dàn jànji àkàn sàling menelpo kemudiàn. Sewàktu sàlàmàn, Ronàld làmà menggenggàp jemàriku seràyà menàtàp dàlàm-dàlàm màtàku diiringi dengàn sebuàh senyum mànis penuh àrti. àku membàlàsnyà, tàk kàlàh mànis senyumku. Kemudiàn kàmi berpisàh untuk kembàli kekesibukàn màsing-màsing.

Dàlàm perjàlànàn pulàng, àku kesàsàr sudàh tigà kàli. Sewàktu àku nyetir mobil, pikirànku kok selàlu ke ànàk mudà itu ? kenàpà hànyà untuk jàlàn pulàng ke kàwàsàn perumàhànku àku nyàsàr kok ke Ciputàt, làlu bàlik kok ke blok M làgi, làntàs terus jàlàn sàmbil mengkhàyàl, eh…..kok àku sudàh dikàwàsàn Thàmrin. Siàl bànget !!! Tàpi Ok lho ?!

Sudàh sàtu minggu usià perkenàlànku dengàn Ronàld, setiàp hàri àku meràsà rindu dengàn dià. Suàmiku Burhàn màsih terbàring di rumàh sàkit, tàpi kewàjibànku mengurusi Burhàn tàk pernàh àbsen. àku memberànikàn diri menelpon Ronàld ke HP nyà. Ku kàtàkàn bàhwà àku kànget bànget dengàn dià, demikiàn pulà dià, sàmà kàngen jugà dengàn àku. Kàmi jànjiàn dàn ketemu ditempàt dulu kàmi bertemu. Ronàld mengàjàk àku jàlàn-jàlàn, àku menolàk, tàkut dilihàt oràng yàng kenàl dengàn àku. àkhirnyà kàmi sepàkàt untuk ngobrol di tempàt yàng àmàn dàn sepi, yàitu; ” Hotel”. Ronàld membàwà àku ke sebuàh hotel berbintàng. Kàmi pergi dengàn mobilnyà dià. Sementàrà mobilku ku pàrkir di Màll itu, demi keàmànàn privàcy.Baca Selanjutnya

Lumayan Dapat Cairan Anget

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website