Home » Cerita Dewasa » Lia dan Lina Remas-remasan | Cerita Hot

Lia dan Lina Remas-remasan | Cerita Hot

Cerita Hot Lia dan Lina Remas-remasan , Cerita Hot Lia dan Lina Remas-remasan , berikut merupakan Cerita Hot Lia dan Lina Remas-remasan yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

lia-dan-lina-remas-remasan-cerita-hotCerita Hot – Di àntàrà sekiàn ràtus emàil yàng màsuk ke màil box-ku setiàp hàri, àdà di àntàrànyà yàng dikirimkàn oleh kàumku sendiri. Linà iàlàh sàlàh sàtu dàri merekà. Lewàt emàil, Linà yàng tinggàl di Jàkàrtà suàminyà ini menceritàkàn bànyàk cerità sex yàng dilàkukànnyà suàminyà.

Linà mendàpàtkàn situs ini sàmà seperti àku, tidàk sengàjà, kemudiàn keàsyikàn membàcà cerità di dàlàmnyà. cumà sàjà bedànyà àntàrà àku Linà iàlàh, àku lebih sukà mengekspresikàn ceritàku menjàdi tulisàn yàng kukirimkàn ke situs ini, nàmun Linà lebih sukà membàcànyà sàjà, dàn dià berterus teràng àmàt sukà dengà kisàh-kisàhku yàng diànggàpnyà nàturàl.

Kàmi àkhirnyà berkàwàn dàn sering sàling bertelepon àtàu cumà kontàk vià SMS sàjà. Linà cukup càntik dàn menàrik, usiànyà 27 tàhun, sàtu tàhun lebih mudà dàriku. Suàminyà iàlàh seoràng entrepreneur mudà yàng cukup berhàsil di bidàngnyà, sebut sàjà ààn nàmànyà. àku pernàh mendàpàt kirimàn photo merekà berduà yàng sudàh 3 tàhun màrried nàmun belum jugà dikàrunià ànàk.

Usià ààn wàktu ini 30 tàhun, merekà tinggàl di sesuàtu rumàh mewàh di kàwàsàn Bintàro. Linà sering mengàjàkku ke Jàkàrtà, bàhkàn mempromosikàn untuk menginàp di rumàhnyà. àku sesungguhnyà ingin jugà ke Jàkàrtà, nàmun mengingàt kehidupànku jugà àgàk sedikit pàs-pàsàn, làgi pulà àku bànyàk pàsien di luàr tugàsku di Kebun Binàtàng Suràbàyà (KBS).

Oh yà, bàgi yàng belum mengetàhuiku, nàmàku iàlàh Nàtàlià yàng wàktu ini berusià 28 tàhun. Tubuhku sexy dàn tinggi semàmpài, 170 cm tinggiku, cukup tinggi untuk ukuràn seoràng wànità. Terus teràng bànyàk cowok yàng menàksirku, nàmun àku màsih ingin bebàs dàn màsih ingin sendiriàn sàjà. Nàmun bukàn beràrti àku màsih gàdis, bisà diikuti di ceritàku yg terlebih dàhulu.

àku bekerjà di KBS sesungguhnyà cumà demi meningkàtkàn ceritàku sàjà gàrà-gàrà kàlàu dihitung jerih pàyàh dàn pengorbànànku di sànà, teràsà àmàt tidàk sepàdàn. Setiàp bulàn àku cumà memperoleh 300 ribu rupiàh cumà sebàgài penggànti uàng trànsport. Nàmun seluruh jerih pàyàhku sering kàli tidàk dihàrgài oleh pàrà seniorku sesàmà dokter Binàtàng di KBS. Pàdà suàtu ketikà àku pernàh betul-betul dibuàt kesàl oleh merekà yàng notà bene lebih senior dàriku dàn bergàji beberàpà puluh kàli lipàt dàripàdà yàng kuterimà selàmà ini hinggà àku mogok màsuk kerjà, nàmun gàrà-gàrà sudàh terbiàsà setiàp pàgi dàtàng ke KBS hinggà sore, màkà diàm di rumàh sàjà jugà bikinku stress.Baca Selanjutnya

Lia dan Lina Remas-remasan | Cerita Hot

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website