Home » Cerita Dewasa » Kupeluk Sampai Erat Hingga Keluar

Kupeluk Sampai Erat Hingga Keluar

Cerita Sex Bercinta, Cerita Dewasa Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Bercinta yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

kupeluk-sampai-erat-hingga-keluarCerita Sex – Perkenàlkàn nàmàku àndi, kejàdiàn ini terjàdi sebelum àku menikàh dàn berkeluàrgà, dulu àku tinggàl di kotà P di bilàngàn Jàkàrtà Pusàt, di belàkàng rumàhku tinggàl keluàrgà M. Sebenàrnyà dià màsih àdà fàmili jàuh, tàpi hubungàn sàudàràku hànyà dengàn bàpàknyà yàng sepupu dàri ibuku, sedàngkàn Iis àdàlàh ànàk yàng dibàwà dàri istri Omku M kàrenà dià menikàhi jàndà teteh I dàri dàeràh bogor.

Sààt àku màsih dibàngku SMP hinggà SMà àku sukà màin dirumàhnyà, dàn kàrenà pengàruh dàri buku-buku porno dàn jugà film BF àku mulài beràni memegàng-megàng bàgiàn sensitif dàri tubuh Iis, keluàrgà M tidàk curigà kàrenà àku màsih merekà ànggàp sàudàrà àtàu keponàkàn wàlàu jàuh. Dulu sering sààt dià sedàng menyàpu àku peluk dàri belàkàng dàn meràbà-ràbà pàyudàrànyà àtàu sààt àku menginàp àku meremàs-remàs tàngàn dàn mengelus pàhànyà, Iis màsih lugu sààt itu dàn hànyà respon biràhi yàng dià berikàn tànpà dià mengerti hàrus bàgàimànà sààt itu, àkupun sering beronàni dàn membàyàngkàn seàndàinyà àku bersetubuh dengànnyà.

3 tàhun berlàlu, dàn kini àku bekerjà diperusàhààn export import, Iis pun menikàh dengàn W prià yàng jugà màsih tetànggànyà di kotà P. W àdàlàh prià yàng berpenghàsilàn dengàn menjàdi tukàng ojek. àku sudàh tidàk tinggàl di kotà P, tàpi kost di dàeràh T yàng màsih dàlàm wilàyàh Jàkàrtà jugà, hàl ini àgàr dekàt dengàn tempàt àku bekerjà. Sààt itu àku sedàng dinàs luàr, dàn kàrenà kebetulàn lewàt dàeràh P, màkà àku sempàtkàn màmpir kerumàh Om M untuk sekedàr beristiràhàt sebentàr, ternyàtà Om M sedàng kerjà dàn teteh I sedàng menunggu wàrung nàsinyà, yàng àdà hànyà àdik Om M yàng tunà rungu àtàu bisu. Sààt itu pernikàhàn Iis bàru 1 tàhun, sààt àku dàtàng dià sedàng menonton sinetron di televisi dàn mengenàk dàster tànpà lengàn.

“Hài Is.. àpà kàbàr?” sàpàku.
“Eh àndi.. Làmà nggà keliàtàn, àyo màsuk.. Tumben, àdà àpà nih?” sàhutnyà lembut.
“Kebetulàn àku lewàt sini jàdi sekàliàn màmpir” jàwàbku.

Dià membukà lemàri es dàn memberikànku segelàs àir dingin, setengàh jàm kemudiàn dàri mulutnyà meluncur cerità tentàng W sàng suàmi, dulu suàminyà itu tukàng jàjàn ke tempàt prostitusi dàn jikà berhubungàn intimpun hànyà sebentàr.. Kàdàng penisnyàpun tidàk màu ereksi. àku mendengàrkàn ceritànyà dengàn sàntài, dàn àkhirnyà dià mengàtàkàn soàl àku dàn dià dulu yàng membuàt jàntungku berdegup keràs.

“Jàdi ingàt dulu yà di? Sààt kità màsih..”

Kujentikkàn jàriku dimulutnyà àgàr tidàk meneruskàn kàlimàtnyà dàn secàrà spontàn kuremàs jemàri tàngànnyà, dàn kulumàt bibirnyà dengàn penuh bernàfsu sertà kupeluk tubuhnyà eràt. Iis melenguh tàndà biràhinyà jugà mulài memuncàk.

“àrghh.. Di.. Ohh..”

Peniskupun sudàh sàngàt tegàng seàkàn àkàn loncàt dàri tempàtnyà dibàlik celànà pànjàng kerjàku. Kini kuàràhkàn lidàhku ke lehernyà, kemudiàn turun kebelàhàn dàdànyà, isis màkin mendesàh hebàt dàn reflek tàngànnyà membukà reluiting celànàku dàn mencàri penisku yàng sudàh menegàng keràs. Dikocoknyà penisku lembut dàn perlàhàn, ràsà nikmàt menjàlàr diseluruh tubuhku. Kubukà tàli dàsternyà dàn kini Iis hànyà mengenàkàn brà dàn celànà dàlàmnyà sàjà..

Sedàngkàn jàri jemàri Iis mulài melepàs kemejàku, dàn dengàn lihài dià melepàs celànà pànjàngku, ku bukà brà yàng menutupi pàyudàrànyà yàng màsih terhitung kencàng kàrenà Iis belum mempunyài ànàk, kujilàti dàn kuremàs pelàn keduà bukit indàhnyà itu..

“Shh.. àndi.. Oh.. àndi.. Sàyànng.. Enààk.. àhh” desàhànnyà membuàt libidoku màkin meninggi dàn meledàk-ledàk.
“Kà.. Mu.. Sek.. Si iss.. Ssh..” ucàpku terputus-putus kàrenà gelegàk biràhi yàng meletup-letup.

Ràsà penàsàrànku pàdà sààt àku màsih duduk dibàngku dibàngku sekolàh hàrus kutuntàskàn, toh dià kini sudàh àdà yàng punyà, pikirku. àku tàk membuàng bànyàk wàktu, kulepàskàn celànà dàlàmnyà yàng berwàrnà putih dàn kulepàskàn jugà celànà dàlàmku, hinggà penisku kini berdiri tegàng bebàs dàn siàp menuju lubàng surgàwi milik Iis..Baca Selanjutnya

Kupeluk Sampai Erat Hingga Keluar

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website