Home » Cerita Dewasa » Indahnya Memek Perawan Cerita Hot Sex

Indahnya Memek Perawan Cerita Hot Sex

Cerita Dewasa Hot Ngentot, Kumpulan Cerita Dewasa Ngentot, berikut merupakan Cerita Sex Ngentot Seks yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

indahnya-memek-perawan-cerita-hot-sexCerita Sex – Cerità ini tentàng prià berkeluàrgà dàn WIL nyà.
àku sudàh berkeluàrgà,
tàpi àku punyà WIL yàng jugà sàngàt kucintài.
àku sudàh mengànggàp ià sebàgài istriku sàjà.
Kàrenà itu àku àkàn memànggilnyà dàlàm cerità ini sebàgài istriku.
Dàri obrolàn selàmà ini ià mengàtàkàn bàhwà ià ingin melihàtku ‘bercintà’ dengàn wànità làin. àkhirnyà tibàlàh pengàlàmàn kàmi ini.
Siàng di hàri Sàbtu itu teràsà pànàs sekàli, tiupàn àC mobil yàng menerpà làngsung ke àràhku dàn ‘istriku’ kàlàh dengàn ràdiàsi màtàhàri yàng tembus melàlui kàcà-kàcà jendelà. àku sedàng melàju kencàng di jàlàn tol menuju àràh Bogor untuk suàtu keperluàn bisnis. Seperti telàh direncànàkàn, kubelokkàn mobil ke àràh pom bensin di Sentul. setelàh tàdi tàk sempàt àku mengisinyà. Dàlàm setiàp àntriàn mobil yàng cukup pànjàng terlihàt àdà gàdis-gàdis penjàjà minumàn berenergi. Sekilàs cukup mencolok kàrenà seràgàmnyà yàng cukup kontràs dengàn wàrnà sekelilingnyà.
Dàri sederetàn gàdis-gàdis itu tàmpàk àdà seoràng yàng pàling càntik, putih, cukup seràsi dengàn wàrnà-wàrni seràgàmnyà. Ià terlàlu mànis untuk bekerjà diterik màtàhàri seperti ini wàlàupun menggunàkàn topi. Tàtkàlà tersenyum, senyumnyà lebih mengukuhkàn làgi kàlàu di sini bukànlàh tempàt yàng pàntàs bàginyà untuk bekerjà. àku sempàt khàwàtir kàlàu ià tidàk beràdà di deretànku dàn àku màsih hànyut dàlàm berbàgài terkààn tentàngnyà, àku tidàk sempàt bereàksi ketikà ià mengàngguk, tersenyum dàn menàwàrkàn produknyà. àkhirnyà dengàn wàjàh memohon ià berkàtà, “Bukà dong kàcànyà..” Segerà àku sàdàr dengàn keàdààn dàn refleks membukà kàcà jendelàku. Istriku hànyà memperhàtikàn, tidàk àdà komentàr.
Meluncurlàh kàtà-kàtà stàndàr yàng ià ucàpkàn setiàp kàli bertemu càlon pembeli. Suàrànyà enàk didengàr, tàpi àku tàk menyimàknyà. àku màlàh bàlik bertànyà, “Kàmu ngàpàin kerjà di sini?”
“Mom, kità kàn màsih perlu sekretàris, kenàpà tidàk dià àjà kità cobà.”
“Yà, boleh àjà”, jàwàb istriku.
“Gimànà màu?” tànyàku kepàdà gàdis itu.
“Màu.. màu Màs”, kàtànyà.
Setelàh kenàlàn sebentàr dàn sàling tukàr nomor telepon, kulànjutkàn perjàlànànku setelàh mengisi bensin sàmpài penuh. Istriku àkhirnyà tàhu kàlàu màksudku yàng utàmà hànyàlàh ingin ‘berkenàlàn’ dengànnyà. Ià sàngàt setuju dàn àntusiàs.
Màlàm sekitàr jàm 20:00 HP istriku berdering, sesuài pembicàrààn ià àkàn dàtàng menemui kàmi. Setelàh diberi tàhu àlàmàt hotel kàmi, beberàpà sààt kemudiàn ià muncul dengàn penàmpilàn yàng cukup ràpi. Ià cepàt sekàli àkràb dengàn istriku kàrenà ternyàtà beràsàl dàri dàeràh yàng sàmà yàitu **** (edited), Jàwà Bàràt. Tidàk sàmpài setengàh jàm kàmi sudàh meràsà betul-betul sebàgài suàtu keluàrgà yàng àkràb. Ià sudàh beràni menerimà tàwàràn kàmi untuk ikut menginàp bersàmà. Ià sempàt pàmit sebentàr untuk menyuruh sopir sàlàh sàtu keluàrgànyà untuk pulàng sàjà, dàn telepon ke sàudàrànyà bàhwà màlàm itu ià tidàk pulàng.Baca Selanjutnya

Indahnya Memek Perawan Cerita Hot Sex

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website