Home » Cerita Dewasa » Gairah Yang Hebat | Cerita Dewasa Hot

Gairah Yang Hebat | Cerita Dewasa Hot

Cerita Dewasa Hot Gairah Yang Hebat, Cerita Dewasa Hot Gairah Yang Hebat, berikut merupakan Cerita Dewasa Hot Gairah Yang Hebat yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

gairah-yang-hebat-cerita-dewasa-hotCerita Dewasa Hot – cerità ini bermulà wàktu umurku màsih 23 tàhun. àku duduk di tingkàt àkhir suàtu perguruàn tinggi teknik di kotà Bàndung. mukàku gànteng. Bàdànku tinggi dàn tegàp, mungkin gàrà-gàrà àku senàntiàsà berolàhràgà seminggu tigà kàli. kàwàn-*kàwànku bilàng, kàlàu àku bermobil pàsti bànyàk cewek càntik sexy yàng sukàhàti menempel pàdàku. àku sendiri sudàh punyà pàcàr. Kàmi pàcàràn serius. Bàik oràng tuàku màupun oràng tuànyà sudàh setuju kàmi nànti menikàh.

Tempàt kos-ku dàn tempàt kos-nyà cumà berjàràk sekitàr 700 m. àku sendiri sudàh dipegàngi kunci kàmàr kosnyà. Wàlàupun demikiàn bukàn beràrti àku sudàh berpàcàràn tànpà bàtàs nyà. Dàlàm màsàlàh pàcàràn, kàmi sudàh sàling cium-ciumàn, gumul-gumulàn, dàn remàs-remàsàn. Nàmun seluruh itu kàmi làkukàn màsih berpàkàiàn. Toh wàlàupun cumà begitu, kàlàu “voltàse’-ku sudàh àmàt tinggi, àku dàpàt ‘muntàh” jugà. Dià iàlàh seoràng yàng menjàgà keperàwànàn sàmpài menikàh, gàrà-gàrà itu dià tidàk màu terkàit sex sebelum menikàh. àku menghàrgài prinsipnyà tersebut. gàrà-gàrà àku belum pernàh pàcàràn yg terlebih dàhulu, màkà sàmpài wàktu itu àku belum pernàh meràsàkàn memek wànità.

Pàcàrku seoràng ànàk bungsu. Kecuàli kolokàn, dià jugà seoràng penàkut, sehinggà sàmpài jàm 10 màlàm mintà dikàwàni. Sehàbis màndi sore, àku pergi ke kosnyà. Sàmpài dià beràngkàt tidur. àku belàjàr àtàu menulis tugàs àkhir dàn dià belàjàr àtàu membuàt tugàs-tugàs kuliàhnyà di ruàng tàmu. Kàmàr kos-nyà sendiri sebesàr ukuràn cukup besàr, yàkni 3mX6m. Kàmàr sebesàr itu disekàt triplex menjàdi ruàng tàmu ukuràn 3mX2.5m dàn ruàng tidur ukuràn 3mX3.5m. Lobàng pintu di àntàrà ke-2 ruàng itu cumà ditutup kàin korden.

lbu kost-nyà mempunyài empàt ànàk, seluruh wànità. seluruh mànis-mànis sebàgàimànà Màyoritàs wànità Sundà. ànàk yàng pertàmà sudàh menikàh, ànàk yàng ke-2 duduk di kelàs 3 SMà, ànàk ketigà kelàs i SMà, dàn ànàk bungsu màsih di SMP. berbàsickàn desàs-desus yàng sàmpài di telingàku, menikàhnyà ànàk pertàmà iàlàh gàrà-gàrà hàmil duluàn. Kemudiàn ànàk yàng ke-2 pun sudàh mempunyài prestàsi. Nàmà pànggilànnyà ikà. Dià dikàbàrkàn sudàh pernàh hàmil pàcàryà, nàmun digugurkàn. berbàsickàn penilàiànku, ikà seoràng plàygirl. Wàlàupun sudàh punyà pàcàr, pàcàrnyà kuliàh di suàtu politeknik, nàmun dià sukà mejeng dàn menggodà làki-làki làin yàng kelihàtàn keren. Kàlàu àku dàtàng ke kos pàcàrku, dià pun sukà mejeng dàn bersikàp genit dàlàm menyàpàku.Baca Selanjutnya

Gairah Yang Hebat | Cerita Dewasa Hot

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website