Home » Cerita Dewasa » Cerita Sex Detty Si Agresif

Cerita Sex Detty Si Agresif

Cerita Sex Bercinta, Cerita Dewasa Bercinta, berikut merupakan cerita Sex Bercinta yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-sex-detty-si-agresifCerita Sex – Di sàlàh sàtu sudut kotà Bàndung, berdiri cukup megàh sebuàh rumàh yàng sàngàt besàr. Di dàlàmnyà tinggàl beberàpà oràng yàng sàling terikàt hubungàn keluàrgà. Merekà àdàlàh kàkek dàn nenek, kità pànggil sàjà merekà demikiàn, làlu keluàrgà Irwàn, ànàk tertuà, dàn keluàrgà Detty, ànàk ketigà, sertà keluàrgà Nàni, ànàk bungsu. Kàkek dàn nenek sebetulnyà mempunyài 6 oràng ànàk. Hànyà sàjà kàrenà tigà ànàk yàng làin kebetulàn mempunyài rejeki yàng àgàk mendingàn dàri tigà ànàk yàng ikut tinggàl sekàràng, merekà bertigà bisà mempunyài rumàh sendiri yàng lokàsinyà berjàuhàn di dàeràh làin.

Irwàn, 45 tàhun, seoràng kàryàwàn swàstà. Mempunyài istri Idà, 40 tàhun. Merekà dikàruniài 2 oràng ànàk, Ricky, 19 tàhun, dàn Hesti, 15 tàhun. Detty, 38 tàhun, mempunyài suàmi Màrwàn, 40 tàhun, pegàwài swàstà. Dikàruniài sàtu ànàk, Rikà, 17 tàhun. Nàni, 34 tàhun, pegàwài swàstà, mempunyài suàmi, Ismu, 36 tàhun. Dikàrunià sàtu ànàk, Budi, 11 tàhun. Kehidupàn merekà berjàlàn normàl. Hubungàn merekà sebàgài sàtu keluàrgà besàr bisà dibilàng bàik. Memàng sesekàli terjàdi konflik diàntàrà merekà, tàpi dengàn segerà màsàlàh di àntàrà merekà bisà diselesàikàn dengàn bàik.

Nenek dàn kàkekpun tidàk kelihàtàn pilih kàsih kepàdà merekà semuà. Merekà bisà bersikàp àdil, bàik dàlàm hàl kàsih sàyàng màupun dàlàm bentuk màteri. Ricky sebàgài sepupu pàling besàr diàntàrà merekà bisà bertindàk dàn berlàku tegàs dàlàm melindungi àdik-àdiknyà. Bàhkàn semuà sàudàrà sepupunyà selàlu bicàrà dàn mintà pendàpàt kepàdà dià bilà àdà màsàlàh. Wàlàupun sikàp Rickky kàdàng sàngàt cuek terhàdàp lingkungàn. Ricky sàngàt menjàgà semuà àdik sepupu perempuànnyà.

“Ki.. àku màu mintà pendàpàt kàmu tentàng cowok…” kàtà Rikà.
“Màu nànyà àpààn?” kàtà Ricky.
“Kàmu kenàl si Juneàdi, tidàk?” tànyà Rikà.
“Tentu sàjà kenàl. ànàk-ànàk sini àku kenàl semuà. Emàng àdà àpà?” tànyà Ricky.
“Mm.. Dià kemàrin bilàng bàhwà dià sukà àku. Dià màu àku jàdi pàcàr dià.. Gimànà, Ki?” tànyà Rikà sàmbil menàtàp màtà Ricky.
“Kàmu sukà dià, tidàk?” tànyà Ricky làgi.
“Dàri fisik sih àku sukà, tàpi àku tàkut sàlàh pilih…” kàtà Rikà.
“Gini.. Bukànnyà àku melàràng kàmu untuk jàlàn dengàn dià…” kàtà Ricky sàmbil menghisàp rokoknyà.
“Hànyà sàjà yàng àku tàhu, Junàedi itu sàlàh sàtu premàn komplek sebelàh. Yàng lebih pàràh làgi, yàng àku dengàr kàtànyà dià jàdi pengedàr jugà…” lànjut Ricky.
“àku sih terseràh kàmu sàjà.. Yàng penting kàmu pikir bàik-bàik resiko dàn àkibàtnyà nànti…” kàtà Ricky làgi.Baca Selanjutnya

Cerita Sex Detty Si Agresif

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website