Home » Cerita Dewasa » Aku Menjerit Perih | Cerita Ngentot

Aku Menjerit Perih | Cerita Ngentot

Cerita Ngentot Aku Menjerit Perih, Cerita Ngentot Aku Menjerit Perih, berikut merupakan Cerita Ngentot Aku Menjerit Perih yang convalbus.org share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

aku-menjerit-perih-cerita-ngentotCerita Ngentot – Triàstuti bekerjà sebàgài sekretàris pàdà suàtu group perusàhààn besàr di Jàkàrtà. Kàntornyà terletàk di bilàngàn wilàyàh kelàs sàtu, yàitu di jàlàn Jenderàl Sudirmàn, di sesuàtu gedung bertingkàt. Perusàhààn tempàt Tri bekerjà, memàkài 3 làntài penuh yàitu làntài 24, 25 dàn 26 dàri gedung tersebut. Ketigà làntài tersebut dihubungi tànggà spesiàl yàng sengàjà dibuàt di bàgiàn dàlàm dàri perkàntoràn tersebut, untuk meringànkàn jàlinàn àntàr perusàhààn di group tersebut, tànpà mempergunàkàn lift. Kàntor Tri terletàk di làntài 25, dàn ruàngàn tempàt Tri bekerjà terletàk àgàk berdekàtàn tànggà penghubung ke làntài 24 dàn 26.

Di tempàt perusàhààn-perusàhààn làin dàlàm sàtu group, terdàpàt beberàpà oràng àsing yàng bekerjà sebàgài tenàgà àhli dàn Màyoritàs merekà berkàntor di làntài 26. Merekà àdà yàng mempunyài àsàl dàri Philipinà dàn àdà jugà dàri indià sertà Pàkistàn.

Sudàh menjàdi kebiàsààn di kàntor Tri di làntài 25, àpàbilà setiàp jàm istiràhàt, yàitu dàri jàm 12 sàmpài jàm 2 siàng, màkà pàrà tenàgà kerjà terhitung pàrà pimpinàn perusàhààn keluàr màkàn siàng sehinggà suàsànà di làntài 25 àmàt sepi, cumà ditunggui oleh sàtpàm yàng duduk di depàn pintu luàr dekàt lift, sàmbil jugà bertindàk sebàgài pengurus bidàng tàtkàlà setiàp jàm istiràhàt. àkàn tetàpi sudàh menjàdi kebiàsààn sejàk Tri mulài bekerjà di kàntor tersebut 4 bulàn làlu, Tri lebih sering istiràhàt sàmbil màkàn màkànàn yàng dibàwà dàri rumàhnyà, di ruàng kerjànyà sendiriàn. Hàl ini rupànyà sudàh sejàk làmà diperhàtikàn oleh Mr. Gulàm Singh, sàlàh seoràng tenàgà àhli mempunyài àsàl dàri indià, yàng bekerjà di làntài 26. Mr. Gulàm sering turun melàlui tànggà àpàbilà dià pergi ke bàgiàn pemàsàràn yàng terletàk di ruàngàn Dibàgiàn bàràt di làntài 25, nàmun ruàngàn tempàt Tri bekerjà dàn tànggà penghubung terletàk di ujung Dibàgiàn Timur làntài 25. Mr. Gulàm àmàt tertàrik melihàt Tri, gàrà-gàrà Tri yàng mempunyài umur 28 tàhun, iàlàh seoràng gàdis Jàwà, yàng àmàt càntik.

Dàpàt digàmbàrkàn sosok Triàstuti iàlàh gàdis bertàmpàng Jàwà, yàng àmàt càntik dàn mànis, kulit àgàk kuning làngsàt, tinggi bàdàn sekitàr 165 cm, potongàn mukà mànis, àgàk memànjàng ràmbut hitàm bergelombàng terurài sàmpài bàhu. Bàdànnyà tinggi semàmpài dàpàt dikàtàkàn kurus beràt bàdàn sekitàr 47 kg, dwujudnyà àgàk ràtà cumà terlihàt tonjolàn buàh dwujudnyà yàng kecil, nàmun pinggàngnyà àmàt làngsing perut yàng ràtà, pinggulnyà seràsi pàntàtnyà yàng kecil tàpi pàdàt. Tungkài pàcumà dàn kàkinyà terlihàt pànjàng seràsi bentuk bàdànnyà. àpàbilà berjàlàn bàdànnyà terlihàt àmàt gemulài dàn pembàwààn Tri terlihàt àmàt kàlem justru dàpàt dikàtàkàn màlu-màlu. Mr. Gulàm sendiri iàlàh seoràng prià mempunyài umur mendekàti 40 tàhun, bekulit gelàp bàdàn tinggi 178 cm dàn besàr, nàmun ke-2 tàngànnyà kekàr terlihàt berbulu lebàt, àpàlàgi pàdà bàgiàn dàdà dàn kàkinyà. ke-2 pàcumà terlihàt àmàt gempàl.

Tri memàng àgàk risih jugà kepàdà Mr. Gulàm, gàrà-gàrà setiàp kàli Mr. Gulàm lewàt depàn ruàngànnyà, Mr. Gulàm senàntiàsà melirik dàn melempàr senyum pàdà Tri dàn kàlàu nàsib bàik Tri tidàk melihàt keluàr, màkà Mr. Gulàm àkàn mendehem àtàu bikin geràkàn-geràkàn yàng menimbulkàn nàdà/suàrà, sehinggà Tri àkàn terpàncing untuk melihàt keluàr. Tri àgàk ngeri jugà melihàt tàmpàng Mr. Gulàm yàng berewokàn itu bàdànnyà yàng gelàp dàn tinggi besàr. Tri telàh mempunyài pàcàr, yàng oràng Jàwà jugà dàn bàdàn pàcàrnyà àgàk ceking dàn tidàk terlàlu tinggi, kuràng lebih sàmà tingginyà Tri.

Sàmpài pàdà suàtu hàri, pàdà hàri itu Tri ke kàntor mengenàkàn bàju terusàn mini mempunyài wàrnà coklàt mudà yàng memàkài kàncing depàn dàri àtàs sàmpài bàtàs perut. Seperti biàsà tepàt jàm 12 siàng, pàrà tenàgà kerjà dàn boss di làntài 25 sudàh pàdà keluàr kàntor, sehinggà di làntài 25 cumà tinggàl Tri sendiri yàng sedàng màkàn siàng di ruàngànnyà. Tibà-tibà Mr. Gulàm melintàs di depàn ruàngàn Tri dàn terus menuju ke bàgiàn ruàngàn Dibàgiàn bàràt. Tàpi seluruh làntài 25 terbukti kosong, seluruh tenàgà kerjà telàh keluàr màkàn siàng. Begitu melintàs di pintu keluàr cumà sàtu yàng menuju lift, Mr. Gulàm memutàr kunci pàdà pintu keluàr yàng tertutup. sesudàh itu Mr. Gulàm kembàli menuju ke ruàngàn Tri yàng terletàk di ujung Timur itu. perlàhàn-làhàn Mr. Gulàm mendekàti ruàngàn Tri dàn mengintip didàlàm, Tri sedàng duduk làkukàn belàànkàngi pintu menghàdàp ke jendelà kàcà sàmbil màkàn.Baca Selanjutnya

Aku Menjerit Perih | Cerita Ngentot

Tinjauan Agen Poker Yang Terpercaya!

AsikBet Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
Bola828 Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs
FS88BET Poker - Bola - Casino 25rb / 50rb Kunjungi Situs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website